ഗവേഷണം

ഹൈ എനർജി ഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം

ആരാണ് കിൻഹെങ്ങിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത്?

ദ്രവ്യത്തിന്റെയും ഊർജത്തിന്റെയും പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങൾ, അവ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ, സ്ഥലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും സ്വഭാവം എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഹൈ എനർജി ഫിസിക്‌സ് മേഖലയെ ഇഴപിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സയൻസ് ഡ്രൈവർമാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു.ഓഫീസ് ഓഫ് ഹൈ എനർജി ഫിസിക്‌സ് (HEP) അതിന്റെ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ്, അത് പരീക്ഷണാത്മക ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലിന്റെയും സിദ്ധാന്തത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലുമുള്ള അനുബന്ധ ശ്രമങ്ങളുടെയും മൂന്ന് അതിരുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.ശാസ്ത്രത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ HEP പുതിയ ആക്സിലറേറ്റർ, ഡിറ്റക്ടർ, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടൂളുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ആക്സിലറേറ്റർ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് വഴി ആക്സിലറേറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യ ശാസ്ത്രത്തിനും വ്യവസായത്തിനും വ്യാപകമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലാബിലേക്ക് കിൻഹെങ് എന്താണ് വിതരണം ചെയ്തത്?

ആക്‌സിലറേറ്റർ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം, പാർടിക്കൽ ബീംസ്, DOI ഇമേജിംഗ്, ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നിവയിൽ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ലാബിന്റെ പ്രയോഗത്തിനായി ഞങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് മെറ്റീരിയലുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.ഈ പ്രസിദ്ധമായ ലാബിലേക്ക് നൂതന സാമഗ്രികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും.